Χημικοί Δεσμοί

άσκηση αντιστοίχησης

  
Σε ποιο είδος δεσμού αντιστοιχεί η προσομοίωση;
image001.gif
pcbondan.gif
animbond.gif
metal3.gif
image004.gif
vanDerWalls.gif